Author Index

 

  K 

Kanannavar, P.S.

Karandikar, K.

Khosla, Raj

Kiura, T.

Koppad, A.G.

Korwar, G.R.

Krishnaraj, P.U.

Kulkarni, Umakant

Kumar, G. Dileep

Kumar, P.B. Pradeep

Kumar, V.V. Sumanth

Kumaraswamy, M.

Kundu, Sumanta

Kurubar, A.R.