Author Index

 

  P 

Pal, S.

Panchariya, G.S.

Pannu, P.P.S.

Patel, Bankim

Patil, B.N.

Patil, M.B.

Patil, P.L.

Patil, Prakashgoud

Patil, S.B.

Patil, S.S.

Patil, V.C.

Paventhan, A.

Pawar, Neeraj

Poornima

Potdar, M.P.

Prabhuraj, A.

Prahallad, Kishore

Pratibha, G.

Pulakeshi, H.B.P.